Енергетика Онлайн
Загальна інформація
Інформація для споживачів
Розгляд звернень, скарг
Законодавча база
Звітність
Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність в електроенергетиці.
Права та обов'язки споживача та електропостачальника

Відповідно до статей Закону України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 10 квітня 2018 р. зі змінами та доповненнями (далі - Закон)
Стаття 58. Права та обов'язки споживача
1. Споживач має право:

 • 1) купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу - договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об'єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку;
 • 2) змінювати електропостачальника на умовах, визначених цим Законом та правилами роздрібного ринку;
 • 3) отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії;
 • 4) на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання;
 • 5) на відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання його контрагентами умов договорів, укладених на ринку електричної енергії;
 • 6) на недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу;
 • 7) на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 • 8) подавати відповідному електропостачальнику, оператору системи розподілу звернення, скарги та претензії, зокрема щодо якості електропостачання, щодо надання послуг з постачання електричної енергії та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення електропостачальником причин скарги;
 • 9) подавати Регулятору скарги відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів;
 • 10) отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору постачання електричної енергії споживачу;
 • 11) отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником у визначеному договором порядку;
 • 12) інші права відповідно до законодавства та укладених договорів.
2. Споживач зобов'язаний:

 • 1) сплачувати за електричну енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів;
 • 2) надавати постачальникам послуг комерційного обліку, з якими він уклав договір, доступ до своїх електроустановок для здійснення монтажу, технічного обслуговування та зняття показників з приладів обліку споживання електричної енергії;
 • 3) дотримуватися правил технічної експлуатації, правил безпеки під час експлуатації власних електроустановок, нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та умов укладених договорів;
 • 4) врегулювати у порядку, визначеному кодексом систем розподілу, відносини щодо технічного забезпечення розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу.
Стаття 57. Права та обов'язки електропостачальників
1. Електропостачальники мають право:

 • 1) купувати та продавати електроенергію на ринку електричної енергії, здійснювати експорт-імпорт електричної енергії за вільними цінами;
 • 2) вільно обирати контрагента за двостороннім договором;
 • 3) на своєчасне та в повному обсязі отримання коштів за продану електричну енергію та послуги з постачання електричної енергії відповідно до укладених договорів;
 • 4) звертатися до оператора системи передачі або оператора системи розподілу щодо відключення електроживлення споживача у випадках, визначених правилами роздрібного ринку, крім випадків постачання вразливим споживачам;
 • 5) звертатися до оператора системи передачі або оператора системи розподілу щодо відновлення електроживлення споживачу у випадках, визначених правилами роздрібного ринку;
 • 6) на недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу системи розподілу;
 • 7) доступу до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 • 8) інші права, передбачені нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та договорами, укладеними ними на ринку електричної енергії.
2. Електропостачальник зобов'язаний:

 • 1) дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 • 2) укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;
 • 3) надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, зокрема імпортованої та експортованої електричної енергії, у порядку, визначеному правилами ринку;
 • 4) складати добові графіки електричної енергії для доби постачання згідно з обсягами купленої та проданої електричної енергії та надавати їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку;
 • 5) виконувати акцептовані оператором системи передачі добові графіки електричної енергії;
 • 6) нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ним акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії;
 • 7) сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;
 • 8) відкрити в установах одного з уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків відповідно до вимог цього Закону;
 • 9) надавати у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та порядку, визначених Регулятором, інформацію щодо:
 • а) частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним та/або виробленої на власних електроустановках за попередній рік;
 • б) посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії з балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік. Щодо електричної енергії, придбаної на ринку "на добу наперед" та/або внутрішньодобовому ринку, та/або балансуючому ринку, та/або імпортованої, можуть застосовуватися зведені дані щодо балансу електричної енергії, надані відповідно оператором ринку, оператором системи передачі, імпортером;
 • в) адрес, телефонів, веб-сторінок для отримання інформації про подання звернень, скарг та претензій щодо якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки;
 • 10) надавати споживачам у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, дані про споживання ними електричної енергії;
 • 11) надавати за запитом споживача інформацію, необхідну для здійснення переходу споживача до іншого електропостачальника, відповідно до правил роздрібного ринку;
 • 12) надсилати споживачу остаточний рахунок не пізніше шести тижнів після зміни електропостачальника;
 • 13) розглядати відповідно до порядку, визначеного Регулятором, звернення, скарги та претензії споживачів щодо надання послуг з постачання електричної енергії та надавати вмотивовані відповіді;
 • 14) надавати послуги з постачання електричної енергії споживачам із дотриманням установлених показників якості послуг;
 • 15) здійснювати відшкодування (компенсацію) споживачу у разі недотримання електропостачальником показників якості послуг, визначених договором та Регулятором;
 • 16) вести окремий облік витрат та доходів від здійснення діяльності з надання універсальних послуг, послуг постачальника "останньої надії" за державними регульованими цінами та за вільними цінами;
 • 17) не пізніше ніж за 15 днів до початку здійснення діяльності з постачання електричної енергії оприлюднювати на своєму веб-сайті правила роздрібного ринку;
 • 18) надавати учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом системи розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 • 19) надавати Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ним функцій і повноважень, встановлених законодавством.
3. Електропостачальник має у чіткий та прозорий спосіб інформувати своїх споживачів:

 • 1) про вартість та умови надання послуг;
 • 2) про методи оплати, які не повинні допускати дискримінації між споживачами. Системи попередньої оплати мають бути справедливими та адекватно відображати прогнозне споживання;
 • 3) про право споживачів безоплатно обирати і змінювати електропостачальника;
 • 4) про зміну будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право споживача розірвати договір. Електропостачальники зобов'язані повідомляти споживачів в порядку, встановленому законом, про будь-яке збільшення ціни і про їхнє право припинити дію договору, якщо вони не приймають нові умови.
Договір про постачання електричної енергії

Договір про постачання електричної енергії споживачу є публічними договором та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за формою, що наведена нижче:

Договір про постачання електричної енергії споживачу

Договір ро постачання електричної енергії укладається шляхом приєднання до нього споживача на підставі заяви-приєднання:

Заява-приєднання

Комерційні пропозиції, які ПП "ЕНЕРГІЯ" пропонує споживачам:

Комерційна пропозиція

Врегулювання спорів

В разі виникнення спірних питань звертайтесь за адресою:
53200, Дніпропетровська обл, м. Нікополь, пр.Трубників, 91/148

Режим роботи:
понеділок-п'ятниця з 8-00 до 17-00
обідня перерва з 13-00 до 13-45
вихідні – субота та неділя

Тел: +38(050)1874060, +38(097)5557091
Факс: +38(0566) 631-231
E-mail: askue@ukr.net

Відповідальна особа за врегулювання спірних питань:
Директор— Лісовець Юрій Анатолійович.

Всі спори та суперечки, що виникають між постачальником та споживачем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, для досудового вирішення спору, споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.
Порядок Розгляду скарг та врегулювання спорів, визначений у статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» визначений наступним чином >>
НКРЭКП, надалі Регулятор, розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань:

 • доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;
 • дотримання суб'єктами господарювання ліцензійних умов;
 • якості товарів і послуг, що надаються споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг;
 • інших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції Регулятора
Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Вирішення спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором.

Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів.

До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки. Порядок проведення попередніх слухань визначається Регулятором.

За результатами розгляду скарги, вирішення спорів Регулятор приймає рішення про:

 • припинення порушення суб'єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній сфері;
 • припинення порушення суб'єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов;
 • накладення штрафу на суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку;
 • припинення розгляду звернення заявника.
Рішення Регулятора надається суб'єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку.

Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов'язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.
Порядок зміни електропостачальника за ініціативою споживача

1. Споживач має право в установленому Правилами роздрібного ринку електричної
енергії (далі – Правилами) порядку на зміну електропостачальника шляхом укладення нового
договору про постачання електричної енергії споживачу з новим електропостачальником.
2. Процес зміни споживачем електропостачальника здійснюється на безоплатній основі.
3. Повідомлення про намір укласти новий договір з новим електропостачальником
надається у вигляді заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії
споживачу. Споживач має надати новому електропостачальнику таку інформацію:
1) персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові) споживача або уповноваженої особи
або найменування компанії (для юридичної особи), а також для юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців: витяг з ЄДР, роздрукований з мережі Інтернет, або копію довідки, або
копію виписки з ЄДР; для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного
номера або реєстраційного номера картки платника податків або номер та серія паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від
прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи
державної влади і мають відмітку у паспорті);
2) контактні дані (номер телефону, електронна пошта, поштова адреса для листування
тощо);
3) ЕІС-код(и) точки обліку електроенергії за об'єктом (об'єктами) споживача;
4) найменування чинного електропостачальника;
5) інші дані, передбачені заявою-приєднанням до договору про постачання електричної
енергії споживачу відповідно до цих Правил (якщо споживач обрав визначену комерційну
пропозицію нового електропостачальника), інші документи, які можуть бути потрібні
відповідно до обраної комерційної пропозиції;
6) згоду на обробку персональних даних та використання їх для отримання інформації
щодо споживача від адміністратора комерційного обліку.
4. Зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена протягом
періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового електропостачальника про
наміри змінити попереднього електропостачальника, але у строк, що не перевищує 21
календарний день з дня вказаного повідомлення.
Днем повідомлення споживачем про намір змінити електропостачальника вважається
дата зафіксованого звернення споживача до нового електропостачальника щодо наміру
укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу.
Якщо споживач має чинний договір про постачання електричної енергії споживачу з
фіксованим терміном (строком) дії, з метою уникнення штрафних санкцій за дострокове
розірвання договору з боку попереднього електропостачальника споживач повинен
повідомити нового електропостачальника про намір укласти з ним договір про постачання
електричної енергії споживачу за 21 календарний день до дати закінчення терміну (строку)
дії чинного договору.
5. Новий електропостачальник на запит споживача повинен повідомляти його про етапи
виконання процедури зміни електропостачальника. Датою зміни електропостачальника
вважається дата зміни записів у реєстрах груп споживачів електропостачальників

Оприлюднення інсайдерської інформації


Інформації відсутня.
Як подати звернення/скаргу/претензію до ПП «ЕНЕРГІЯ»

Письмове звернення до підприємства можна подати наступним чином:
• надіслати поштою на адресу: 53200, Дніпропетровська обл, м. Нікополь, пр.Трубників, 91/148
• особисто передати до підприємства, за зазначеною вище адресою;
• під час особистого прийому керівництва підприємства;
• надіслати електронний лист на адресу: askue@ukr.net
• зателефонувавши на номером: +38(050)1874060, +38(097)5557091, Факс: +38(0566) 631-231

Вимоги до оформлення звернення/скарги/претензій
1) Повинно бути вказано:
– для побутового споживача: прізвище, ім'я, по батькові, адреса;
– для юридичного споживача, фізичної особи підприємця: назва, юридична адреса, адреса знаходження об'єкта електропостачання.
2) Викладено суть порушеного питання пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
3) Письмове звернення/скарга/претензія повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. При поданні звернення/скарги/претензії в електронному вигляді також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронним зв'язком не вимагається.

Розгляд звернення/скарги/претензії, надісланого до ПП «ЕНЕРГІЯ»
Якщо в зверненні/скарзі/претензії вказана адреса електронної пошти, номер телефону або така інформація відома Товариству здійснюється надання попередньої відповіді щодо можливості вирішення питання або повідомлення про початок розгляду звернення/скарги/претензії та строки його розгляду. Попередня відповідь надається протягом 1 робочого дня від дня отримання звернення/скарги/претензії. Звернення/скарга/претензія розглядається в термін визначений чинним законодавством України.
Телефон для довідок за зверненнями споживачів: +38(050)1874060, +38(097)5557091
Або електронним шляхом надіславши запит на: askue@ukr.net

Особистий прийом керівництва ПП «ЕНЕРГІЯ»
Особистий прийом споживачів керівництвом проводиться лише за попереднім записом у дні та години, що визначені графіком, за адресою: 53200, Дніпропетровська обл, м. Нікополь, пр.Трубників, 91/148.
Попередній запис на прийом споживачів здійснюється за номером телефону: +38(050)1874060, +38(097)5557091.


Порядок надання повідомлень про загрозу електробезпеці споживачів

«Цей Порядок визначає процедуру надання інформації про загрозу електробезпеці споживачів і створений для оперативного реагування і швидкої локалізації подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві.
І. Дії працівників або свідків нещасного випадку чи аварії яка становить загрозу електробезпеці
1. Строк подачі інформації: Негайно
2. Кому подається інформація: Для працівників — безпосередній керівник працівника або іншу уповноважену особу на підприємстві Для споживачів — кол-центр ПП «ЕНЕРГІЯ»
3. Порядок дій: У випадку виявлення подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві необхідно негайно перш за все самому тримати безпечну відстань від місця події (у випадку замикання на землю чи падіння дерева на провода повітряних ліній безпечна відстань становить не ближче 8 метрів), сповістити про небезпеку оточуючих, запобігти наближеню до місця аварії випадкових перехожих чи тварин та повідомити про те, що сталося через засоби зв`язку або нарочним безпосереднього керівника або іншу уповноважену особу на підприємстві для споживачів — кол-центр ПП «ЕНЕРГІЯ» за телефоном: +38(050)1874060, +38(097)5557091

ІІ. Дії керівників або інших уповноважених осіб на підприємстві у разі отримання повідомлення про нещасний випадок чи аварію яка становить загрозу електробезпеці
1. Строк подачі інформації: Негайно; 2. Кому подається інформація: У разі пожежі на об'єктах: повідомити за допомогою засобів зв`язку відділ цивільного захисту, пожежної безпеки та мобілізаційної роботи, чергового диспетчера РЕМ, ОДС. Тел. 101, кол-центр ПП «ЕНЕРГІЯ» за телефонами +38(050)1874060, +38(097)5557091
3. Порядок дій: Керівники на місцях перш за все повинні оцінити ситуацію і визначити наслідки від настання нещасного випадку або інших подій, які становлять загрозу електробезпеці, організувати за необхідності надання першої медичної допомоги, прийняти невідкладні заходи по недопущенню подібних подій.

Для надання повідомлення про загрозу електробезпеки необхідно зателефонувати за номерами телефонів +38(050)1874060, +38(097)5557091 або надіслати листа електронною поштою на адресу: askue@ukr.net, або заповнити форму на сайті підприємства. При цьому в темі звернення обов'язково зазначається «Загроза електробезпеки».Предприятие «Энергия» является лицензированным поставщиком электроэнергии потребителю (Постанова НКРЕКП № 1617 от 04.12.2018 ) и предлагает комплекс услуг обеспечивающий оптимальный, надежный и прозрачный способ поставки электроэнергии в условиях нового рынка электроэнергии.

Основные преимущества:

1. Гибкий график платежей.
2. Ответственность за превышение фактического объема покупки электрической энергии от заявленного наступает при превышении на более чем 10%
3. Конкурентная стоимость услуг поставщика.
4. Консультирование по вопросам функционирования нового рынка электроэнергии и выбору оптимального режима электропотребления.
5. Техническое обслуживание и модернизация АСКУЭ, ЛОСОД. Перевод точек учета из группы "Б" в группу "А".


Комплекс услуг включает следующие направления:

1. технический
2. организационный
3. финансовый


1. В условиях нового рынка повысились требования к надежности работы АСКУЭ. Информация должна передаваться заинтересованным сторонам ежедневно до 1:00 в обязательном порядке. Специалисты предприятия могут провести ревизию существующей АСКУЭ и при необходимости выдать рекомендации по улучшению надежности системы или восстановить работоспособность. Так же возможно проведение регулярного технического обслуживания и контроля работоспособности и передачи данных заинтересованным сторонам.

2. Введение новой модели рынка полностью поменяло нормативную базу определяющую его работу. Специалисты предприятия проходили соответствующее обучение и находятся в курсе последних изменений.
Для организации поставки электроэнергии будут подготовлены и согласованы
все требуемые документы. Так же потребитель имеет возможность консультироваться по вопросам функционирования рынка и будет информироваться об изменениях в законодательстве, которое может влиять на покупку и эффективное использования электроэнергии.

3. В соответствии с вступившим в силу законом «Про ринок електричної енергії», с 01 января 2019г. отменяются розничные тарифы и тарифы дифференцированные по зонам суток. Поставка электроэнергии потребителям будет производится по свободным ценам.

С 1 января по 1 июля 2019г. поставщики покупают электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ) Украины в ГП «Энергорынок» который устанавливает почасовые цены в соответствии с правилами рынка.

Предлагаем следующую формулу ценообразования на электроэнергию:

СТОИМпотр = СТОИМорэ + СТОИМраспр + УСЛпоставщ , где

СТОИМпотр - стоимость электроэнергии потребителя , с НДС

СТОИМорэ – стоимость покупки электроэнергии в ОРЭ за расчетный период, с НДС.

СТОИМраспр – стоимость распределения электроэнергии в соответствии с тарифами утвержденными НКРЕКП для соответствующего Оператора Системы Распределения за расчетный период, с НДС.

УСЛпоставщ – стоимость услуг поставщика (определяется коммерческим предложением)


График платежей согласуется на стадии заключения договора.
Возможна оплата несколько раз в месяц.

В связи с отменой тарифов дифференцируемых по зонам суток возникает необходимость в анализе динамики цен на рынке для определения оптимального режима электропотребления предприятия. Мы можем предоставлять подготовленную информацию по динамике цен и электропотреблению вашего предприятия для проведения соответствующего анализа.


Надішліть повідомлення
Звітність
Chastka